service 1

  • Làm hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu: mở tờ khai HQ, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), xin giấy chứng nhận giám dịnh hàng hóa.
  • Khai báo hải quan.
  • Thủ tục giao nhận tại cảng.
  • Làm thủ tục tạm nhập tái xuất.

Liên hệ hợp tác